Så får vi en bättre diabetesvård

Diabetes Stockholm, tidigare Storstockholms diabetesförening, arbetar för dig som har diabetes i Region Stockholm. Att påverka samhället och förbättra villkoren för barn och vuxna med diabetes, är grunden i föreningens arbete. Vi vill ge stöd och råd för att underlätta vardagen, göra diabetesvården bättre och höja kvaliteten.

En av våra största och viktigaste uppgifter är att påverka region Stockholm så att vården för personer med diabetes utvecklas och förbättras. Att patientens roll stärks och att hen får inflytande över sin vård och behandling. Vårt mål är att patienten ska ses som en självklar part i vårdmötet. Genom föreningens medlemskap i Diabetes Sverige, sker även påverkansarbete på riksnivå liksom samarbete med övriga föreningar i organisationen.

Liten pojke med läkare som sticker i fingret

Patienten ska styra agendan

Vår målsättning är att du ska få vård och stöd utifrån dina behov. Vi anser att vården behandlar personer med diabetes för generellt. Kunskapen i vården om diabetes, nya behandlingsalternativ och ny teknik är för låg.

Vården ska individualiseras, vi är inte stöpta i samma form.

Digital och uppkopplad vård

En person med diabetes kan många gånger hantera stora delar av sin sjukdom genom egenvård. Men man behöver bra stöd och hjälpmedel. Idag finns det nya tekniska hjälpmedel men Stockholm ligger ofta inte i framkant. Det vill vi förändra.

Vården måste tänka nytt, vara innovativa och involvera patienten mer.

Alla ska kunna leva ett bra liv med diabetes

Hur du upplever och hanterar din diabetes beror till viss del på hur sjukdomen utvecklas och omgivningens bemötande. Med stöd, kunskap och erfarenhetsutbyte kan du leva ett bra liv med diabetes.

Alla personer med diabetes ska ha tillgång till den kunskap och det stöd de behöver.

Etta orange

Bearbetar politiker

Vårt arbete handlar om att bearbeta politiker på olika nivåer, administratörer, vårdpersonal och andra aktörer som har ett ansvar eller en uppgift i diabetesvården.

En tvåa orange

Sprider kunskap

Vi deltar i arbetsgrupper, patientråd och samverkansforum. Vi uppvaktar berörda personer, skriver remissvar och debattartiklar, arrangerar möten och samarbetar med andra patient- och intresseorganisationer.

Trea i orange

Initierar ny teknik och nya arbetssätt

Vi tror att vi når störst framgång i vårt påverkansarbete genom att samarbeta med flera aktörer som vill utveckla vård, teknik och livskvaliteten för personer med diabetes

Vill du engagera dig?

Som medlem kan du vara med och påverka framtidens diabetesvård. Vi tror att man når störst framgång i sitt påverkansarbete genom att samarbeta med alla aktörer som vill utveckla vård, teknik och livskvalitet.

Kontakta föreningen genom att ringa 08- 654 00 40 eller mejla info@diabetesstockholm.se om du är intresserad av att engagera dig i arbetet med framtidens diabetesvård.

Kvinna med föreningens logga på ryggen